ინფორმაცია მობილობის პროცესების შესახებ

იმ დაწესებულების სტუდენტთა პორტალზე რეგისტრაციის ვადები, რომელსაც 2014 წელს გაუვიდა ავტორიზაციის ვადა:
2014 წ. 10 მარტი - 11:00 საათიდან 18:30 საათამდე.

სახელმწიფო სასწავლო გრანტისა და სახელმწიფო სასწავლო სამაგისტრო გრანტის
მქონე მობილობის მსურველ სტუდენტთა საყურადღებოდ!!!

1. დაუშვებელია გრანტის გადატანა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების არააკრედიტებულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე.

2. დაუშვებელია ნაწილობრივი (30%, 50%, 70%) გრანტის გადატანა იმ საგანმანათლებლო პროგრამაზე, რომელიც სტუდენტის მიერ
ნაწილობრივი გრანტის მოპოვების წელს ფინანსდებოდა მხოლოდ სრული (100%) გრანტით.

3. სახელმწიფო სასწავლო სამაგისტრო გრანტის გადატანა შესაძლებელია მხოლოდ იმავე საგანმანათლებლო პროგრამულ მიმართულებაზე
ან გრანტის მოპოვების წელს განსაზღვრულ პრიორიტეტულ საგანმანათლებლო პროგრამულ მიმართულებზე სწავლის გაგრძელების შემთხვევაში.

ბაკალავრიატის მობილობის პროცესები : (15.07.2014 - 07.10.2014)

პროცესის დასახელება პროცესის დასაწყისი პროცესის დასასრული მდგომარეობა
ვაკანტური ადგილების რეგისტრაცია 15.07.2014 25.07.2014 აქტიურია
სტუდენტების რეგისტრაცია 01.08.2014 21.08.2014 მზადყოფნაშია
დასკვნის მიღება 22.08.2014 26.09.2014 მზადყოფნაშია
ჩარიცხვა/ამორიცხვა 27.09.2014 07.10.2014 მზადყოფნაშია

მაგისტრატურის მობილობის პროცესები : (15.07.2014 - 07.10.2014)

პროცესის დასახელება პროცესის დასაწყისი პროცესის დასასრული მდგომარეობა
ვაკანტური ადგილების რეგისტრაცია 15.07.2014 25.07.2014 აქტიურია
სტუდენტების რეგისტრაცია 01.08.2014 21.08.2014 მზადყოფნაშია
დასკვნის მიღება 22.08.2014 26.09.2014 მზადყოფნაშია
ჩარიცხვა/ამორიცხვა 27.09.2014 07.10.2014 მზადყოფნაშია

დოქტორანტურის მობილობის პროცესები : (15.07.2014 - 07.10.2014)

პროცესის დასახელება პროცესის დასაწყისი პროცესის დასასრული მდგომარეობა
ვაკანტური ადგილების რეგისტრაცია 15.07.2014 25.07.2014 აქტიურია
სტუდენტების რეგისტრაცია 01.08.2014 21.08.2014 მზადყოფნაშია
დასკვნის მიღება 22.08.2014 26.09.2014 მზადყოფნაშია
ჩარიცხვა/ამორიცხვა 27.09.2014 07.10.2014 მზადყოფნაშია

უმაღლესი პროფესიულის მობილობის პროცესები : (15.07.2014 - 07.10.2014)

პროცესის დასახელება პროცესის დასაწყისი პროცესის დასასრული მდგომარეობა
ვაკანტური ადგილების რეგისტრაცია 15.07.2014 25.07.2014 აქტიურია
სტუდენტების რეგისტრაცია 01.08.2014 21.08.2014 მზადყოფნაშია
დასკვნის მიღება 22.08.2014 26.09.2014 მზადყოფნაშია
ჩარიცხვა/ამორიცხვა 27.09.2014 07.10.2014 მზადყოფნაშია